Skip to content

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

May 22, 2011

Rodzaj
działań
i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia
MEN z dnia 01.12.2004 r. z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007r.
(Dz.U. z 2007 NR 214 poz. 1580)Formy
realizacjiTermin


Dowody
realizacji


§ 7
ust. 1 pkt. 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub
innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska
lokalnego.
 1. Udział
  w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem
  pedagogicznym.  
 1. Współpraca
  z Samorządem Uczniowskim.
 • Współorganizacja
  zabaw (dyskotek) dla dzieci


 • Współpraca
  podczas organizacji akademii szkolnych i
  różnorodnych imprez. 
 1. Współpraca
  z Radą Rodziców.
 • Współorganizowanie
  imprez środowiskowych tj. festynów.4.
Sprawowanie opieki nad


uczniami
podczas wycieczek,imprez i wyjść poza
szkolnych

Zgodnie
z harmonogramem posiedzeń RadyWedług terminarzaW okresie trwania stażu


Potwierdzenie
obecności na szkoleniach RadyPotwierdzenia  

  Potwierdzenia


 §
7 ust. 1 pkt. 2 Samodzielne lub przez udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i
umiejętności zawodowych. 


 


  
1. Ukończenie
szkolenia BHP w zakresie udzielania I pomocy.

 1. Poszerzenie
  wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym
  doskonaleniu.
      Udział
w pracach zespołu wychowawczego.      Udział
w pracach zespołu humanistycznego.      Uczestniczenie
w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
 1. Udział
  w konferencjach i warsztatach metodycznych
  dotyczących nauczania muzyki.
  .


 2. Uczestnictwo
  w kursach dla dyrygentów w ramach ogólnopolskiego programu
  rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.


 1. Prowadzenie
  dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i
  metodyki
  ,
        Biblioteczka
metodyczno – przedmiotowa
 1. Tworzenie
  własnego warsztatu pracy,
      Budowanie
bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
Cały
okres stażu
Okres trwania stażuDo grudnia 2008r.


Okres stażu


Zaświadczenie
z ukończonego szkolenia.PotwierdzeniePotwierdzenia


§7
ust. 1 pkt. 3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu
oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w
której odbywa się staż.  
 1. Analiza
  dokumentacji.
     Rozporządzenie
MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli oraz rozporządzenie MEN z dnia 14
listopada 2007 r. .       Karta
Nauczyciela.     Rozporządzenie
MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach
publicznych ze zmianami.      Ustawa
o systemie oświaty.     Zapoznanie
się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie
awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej,
Internet). 1. Aktualizacja
  wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

W
okresie trwania stażu
§
7 ust. 2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia
własnego warsztatu pracy, analizowania i
dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności

i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
1. Współpraca
z opiekunem stażu.
 • Zawarcie
  kontraktu i omówienie zasad współpracy. • Przygotowanie
  planu rozwoju zawodowego.


 • Ustalenie
  terminów spotkań z opiekunem.


 • Hospitacja
  zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli –
  wnioski z obserwacji.


 • Prowadzenie
  zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja , opracowanie
  konspektów zajęć, analiza.


 • Określenie
  mocnych i słabych stron własnej działalności.
 2.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
 • Analiza
  i wybór programów nauczania w oparciu o
  merytoryczne jego wartości.


 • Opracowanie
  przedmiotowych zasad oceniania z muzyki,


 • Stosowanie
  w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.


 • Opracowanie
  pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, itp..
 • Dobieranie
  różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i
  oceniania,
3.  Publikowanie
własnych prac.
 • Opublikowanie planu rozwoju
  zawodowego na stronie www, oraz wybranych scenariuszy lekcji.
4.  Prowadzenie
dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne,
arkusze ocen.5. Dokumentowanie realizacji
planu rozwoju zawodowego.6. Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego.
W
ciągu całego stażu
  Okres stażu  
KontraktPlan rozwoju zawodowegoGrafik spotkańKonspektyKonspektyPotwierdzeniaZgromadzone dokumentySprawozdanie§
7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w swojej pracy
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych.
1.  Przygotowanie
uroczystości szkolnych w placówce i poza jej murami (oprawa
muzyczna).2.  Prowadzenie
kółka muzycznego – chóru.3.  Udział w
przygotowaniu uczniów do konkursów i przeglądów.4.  Organizacja
warsztatów artystycznych.5. Współorganizowanie
spotkań muzycznych pod tytułem „Przeboje mistrzów czyli
muzyka, która łączy nas w zjednoczonej europie”.6.  Organizacja
wycieczek klasowych.7.  Przygotowanie
ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.8.  Organizowanie
spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z
nauką i zachowaniem.9. Kontakt z Pedagogiem
SzkolnymW
okresie trwania stażu  
  Cały okres stażu.


Potwierdzenia,
podziękowania.Karty wycieczek Potwierdzenie

Karty wycieczekPotwierdzenia  


 §
7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
 1. Opracowanie
  materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.
  .


 2. Wykorzystanie
  Internetu jako źródła informacji.
  .


 3. Przygotowanie
  konspektów, sprawozdań, scenariuszy zajęć przy użyciu komputera i
  Internetu.
  .


 4. Opracowanie
  przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru
  dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej.
  .


 5. Nagrywanie
  płyt DVD z koncertów chóru.
  .


 6. Przygotowanie
  dokumentacji załączonej do wniosku.

Okres
stażuPrzygotowane
materiały. Adres stron.Konspekty
Testy, quizy, krzyżówki itp. DVD, CD


 Załączone
materiały.§
7 ust. 2 pkt.4


Umiejętność
zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i
dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych
zadań przez nauczyciela.


 1. Aktualizowanie
  wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i
  dydaktyki. 1. Korzystanie
  ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości
  książkowe, czasopisma). 1. Znajomość
  aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu
  rozwojowego.

W
ciągu całego stażu§ 7
ust.2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi
systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której
nauczyciel odbywał staż.

  1. Analiza
   dokumentów prawa wewnątrz szkolnego, uczestnictwo w
   przygotowaniu nowych rozwiązań lub modyfikacji: Statut Szkoły,
   Plan Pracy Szkoły, Plan Nadzoru Pedagogicznego, WZO, Program
   Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki.


  2. Analiza
   przepisów prawa oświatowego.

W
okresie stażu.Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: