Skip to content

Pliki

May 22, 2011

Stanisław Moniuszko

SCENARIUSZ LEKCJI Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH I-ej gim. Z muzyką przez wieki

Scenariusz lekcji z muzyki w klasie II-ej gimnazjum Word

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Advertisements

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

May 22, 2011

Rodzaj
działań
i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia
MEN z dnia 01.12.2004 r. z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007r.
(Dz.U. z 2007 NR 214 poz. 1580)Formy
realizacjiTermin


Dowody
realizacji


§ 7
ust. 1 pkt. 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub
innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska
lokalnego.
 1. Udział
  w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem
  pedagogicznym.  
 1. Współpraca
  z Samorządem Uczniowskim.
 • Współorganizacja
  zabaw (dyskotek) dla dzieci


 • Współpraca
  podczas organizacji akademii szkolnych i
  różnorodnych imprez. 
 1. Współpraca
  z Radą Rodziców.
 • Współorganizowanie
  imprez środowiskowych tj. festynów.4.
Sprawowanie opieki nad


uczniami
podczas wycieczek,imprez i wyjść poza
szkolnych

Zgodnie
z harmonogramem posiedzeń RadyWedług terminarzaW okresie trwania stażu


Potwierdzenie
obecności na szkoleniach RadyPotwierdzenia  

  Potwierdzenia


 §
7 ust. 1 pkt. 2 Samodzielne lub przez udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i
umiejętności zawodowych. 


 


  
1. Ukończenie
szkolenia BHP w zakresie udzielania I pomocy.

 1. Poszerzenie
  wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym
  doskonaleniu.
      Udział
w pracach zespołu wychowawczego.      Udział
w pracach zespołu humanistycznego.      Uczestniczenie
w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
 1. Udział
  w konferencjach i warsztatach metodycznych
  dotyczących nauczania muzyki.
  .


 2. Uczestnictwo
  w kursach dla dyrygentów w ramach ogólnopolskiego programu
  rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.


 1. Prowadzenie
  dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i
  metodyki
  ,
        Biblioteczka
metodyczno – przedmiotowa
 1. Tworzenie
  własnego warsztatu pracy,
      Budowanie
bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
Cały
okres stażu
Okres trwania stażuDo grudnia 2008r.


Okres stażu


Zaświadczenie
z ukończonego szkolenia.PotwierdzeniePotwierdzenia


§7
ust. 1 pkt. 3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu
oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w
której odbywa się staż.  
 1. Analiza
  dokumentacji.
     Rozporządzenie
MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli oraz rozporządzenie MEN z dnia 14
listopada 2007 r. .       Karta
Nauczyciela.     Rozporządzenie
MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach
publicznych ze zmianami.      Ustawa
o systemie oświaty.     Zapoznanie
się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie
awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej,
Internet). 1. Aktualizacja
  wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

W
okresie trwania stażu
§
7 ust. 2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia
własnego warsztatu pracy, analizowania i
dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności

i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
1. Współpraca
z opiekunem stażu.
 • Zawarcie
  kontraktu i omówienie zasad współpracy. • Przygotowanie
  planu rozwoju zawodowego.


 • Ustalenie
  terminów spotkań z opiekunem.


 • Hospitacja
  zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli –
  wnioski z obserwacji.


 • Prowadzenie
  zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja , opracowanie
  konspektów zajęć, analiza.


 • Określenie
  mocnych i słabych stron własnej działalności.
 2.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
 • Analiza
  i wybór programów nauczania w oparciu o
  merytoryczne jego wartości.


 • Opracowanie
  przedmiotowych zasad oceniania z muzyki,


 • Stosowanie
  w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.


 • Opracowanie
  pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, itp..
 • Dobieranie
  różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i
  oceniania,
3.  Publikowanie
własnych prac.
 • Opublikowanie planu rozwoju
  zawodowego na stronie www, oraz wybranych scenariuszy lekcji.
4.  Prowadzenie
dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne,
arkusze ocen.5. Dokumentowanie realizacji
planu rozwoju zawodowego.6. Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego.
W
ciągu całego stażu
  Okres stażu  
KontraktPlan rozwoju zawodowegoGrafik spotkańKonspektyKonspektyPotwierdzeniaZgromadzone dokumentySprawozdanie§
7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w swojej pracy
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych.
1.  Przygotowanie
uroczystości szkolnych w placówce i poza jej murami (oprawa
muzyczna).2.  Prowadzenie
kółka muzycznego – chóru.3.  Udział w
przygotowaniu uczniów do konkursów i przeglądów.4.  Organizacja
warsztatów artystycznych.5. Współorganizowanie
spotkań muzycznych pod tytułem „Przeboje mistrzów czyli
muzyka, która łączy nas w zjednoczonej europie”.6.  Organizacja
wycieczek klasowych.7.  Przygotowanie
ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.8.  Organizowanie
spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z
nauką i zachowaniem.9. Kontakt z Pedagogiem
SzkolnymW
okresie trwania stażu  
  Cały okres stażu.


Potwierdzenia,
podziękowania.Karty wycieczek Potwierdzenie

Karty wycieczekPotwierdzenia  


 §
7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
 1. Opracowanie
  materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.
  .


 2. Wykorzystanie
  Internetu jako źródła informacji.
  .


 3. Przygotowanie
  konspektów, sprawozdań, scenariuszy zajęć przy użyciu komputera i
  Internetu.
  .


 4. Opracowanie
  przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru
  dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej.
  .


 5. Nagrywanie
  płyt DVD z koncertów chóru.
  .


 6. Przygotowanie
  dokumentacji załączonej do wniosku.

Okres
stażuPrzygotowane
materiały. Adres stron.Konspekty
Testy, quizy, krzyżówki itp. DVD, CD


 Załączone
materiały.§
7 ust. 2 pkt.4


Umiejętność
zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i
dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych
zadań przez nauczyciela.


 1. Aktualizowanie
  wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i
  dydaktyki. 1. Korzystanie
  ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości
  książkowe, czasopisma). 1. Znajomość
  aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu
  rozwojowego.

W
ciągu całego stażu§ 7
ust.2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi
systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której
nauczyciel odbywał staż.

  1. Analiza
   dokumentów prawa wewnątrz szkolnego, uczestnictwo w
   przygotowaniu nowych rozwiązań lub modyfikacji: Statut Szkoły,
   Plan Pracy Szkoły, Plan Nadzoru Pedagogicznego, WZO, Program
   Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki.


  2. Analiza
   przepisów prawa oświatowego.

W
okresie stażu.SCENARIUSZ LEKCJI Z MUZYKI W KLASIE II– ej GIMNAZJUM

May 22, 2011

Nauczyciel: Marta Ligocka dn.7.11.2008

Temat: Narodziny operetki.

Czas: 1 jednostka lekcyjna

Cele operacyjne lekcji:

a) poznawcze:

Uczeń poznaje:

 • różnicę między operą, operetką i musicalem
 • wydarzenia związane średniowiecznych powstaniem pierwszych operetek i musicali
 • tytuły najbardziej znanych operetek i musicali
 • nazwiska ich autorów
 • nazwisko „Króla walca” i jego najbardziej popularne utwory
 • literaturę muzyczną:

– L. Bernstein – „West Side Story”

– J. Offerlbach – „Życie paryskie”

– J. Strauss – Walc „Wiedeńska krew”

b) kształcące:

 • kształcenie pamięci i wyobraźni muzycznej
 • kształcenie percepcji i przeżyć muzycznych

c) wychowawcze:

 • współpraca uczniów w grupie z nauczycielem
 • wdrażanie dyscypliny i dokładności
 • uczenie odpowiedzialności

Formy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Metody:

 • ekspozycji

Środki dydaktyczne:

 1. konwencjonalna:
 • Podręcznik – Narodziny operetki [s. 145-146], słowniczek [s. 227]

b) techniczne: odtwarzacz i płyta CD

Przebieg lekcji:

 1. Przywitanie
 2. Sprawdzenie listy obecności.
 3. Podanie tematu lekcji przez nauczyciela.
 4. Przypomnienie definicji – opera /słowniczek/.

 5. Przeczytanie przez ucznia pierwszego akapitu tekstu, dotyczącego powstania operetki.

 6. Wysłuchanie utworu „Króla walców” Jana Straussa „Wiedeńska krew”

Po wysłuchaniu utworu uczniowie rozpoznają kompozytora.

 1. Wymienienie innych znanych walców tego kompozytora.
 2. Wspólne ustalenie definicji operetki, którą uczniowie zapisują w zeszycie.
 3. Wyszukanie przez uczniów w podręczniku tytułów sławnych operetek i nazwisk ich twórców.
 4. Wysłuchanie fragmentu opery J. Offenbacha „Życie paryskie”.
 5. Wyszukanie przez uczniów w podręczniku tytułów musicali i ich twórców.
 6. Wysłuchanie fragmentu musicalu „West Side Story” L. Bernsteina.
 7. Podsumowanie lekcji.
 8. Pożegnanie.

SCENARIUSZ LEKCJI Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W KLASIE II – ej B GIMNAZJUM

May 22, 2011

Nauczyciel: Marta Ligocka dn.o4.01.2009

Temat: Z muzyką przez wieki.

Czas: 1 jednostka lekcyjna

Cele operacyjne lekcji:

 1. poznawcze:

Uczeń poznaje:

 • fragmenty literatury muzycznej poszczególnych epok:

– Wincenty z Kielczy- Gaude, mater Polonia (średniowiecze)

– Wacław z Szamotuł – Już się zmierzcha (renesans)

– Orlando di Lasso- Matona, mia cara (renesans)

– Antonio Vivaldi- Koncert E-dur z cyklu „ Cztery pory roku” część „Zima” (barok)

– Jerzy Fryderyk Haendel – Alleluja z oratorium „ Mesjasz” (barok)

– Jan Sebastian Bach- Toccata d-moll (barok)

– Wolfgang Amadeusz Mozart- Serenada „Eine kleine Nachtmusik” (klasycyzm)

– Ludwig van Beethoven-Finał z IX symfonii d- moll (klasycyzm)

-Fryderyka Chopina- Preludium e- moll (romantyzm)

-Giuseppe Verdiego – Marsz triumfalny z opery „ Aida” (romantyzm)

-Maurycy Ravel- „Bolero” ( XX w.)

-Maciej Zieliński- muzyka z filmu „ Kryminalni (współczesność)

 1. kształcące:

Uczeń kształci:

  • pamięć muzyczną
  • wyobraźnię muzyczną
  • percepcję i estetyczne przeżycia muzyczne
  • umiejętności malarskie
 1. wychowawcze:

Uczeń uczy się:

 • współpracy z nauczycielem
 • indywidualnej pracy
 • odpowiedzialności za wykonane dzieło
 • dyscypliny i dokładności
 • rozwija zamiłowanie do percepcji muzyki i malowania
 • czynnego udziału w zajęciach

Formy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Metody:

 • ekspozycji
 • problemowo – analityczna
 • problemowo – twórcza
 • organizowania i rozwijania działalności muzycznej

Środki dydaktyczne:

 1. konwencjonalne:
  • Kartki z przykładami literatury muzycznej
  • Zeszyt
 1. techniczne: odtwarzacz i płyta CD z utworami

Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie
 2. Sprawdzenie listy obecności.
 3. Podanie tematu zajęć.

 4. Rozdanie kartek z przykładami literatury muzycznej / aneks I/.

 5. Prezentacja literatury muzycznej przez nauczyciela / aneks I/.

Po wysłuchaniu utworów uczniowie podają aparat wykonawczy oraz cechy, które ułatwią im rozpoznanie przykładów / w razie potrzeby kilkukrotna prezentacja nagrań/.

   1. Wincenty z Kielczy- Gaude, mater Polonia (średniowiecze)
   2. Wacław z Szamotuł- Już się zmierzcha (renesans)
   3. Orlando di Lasso- matona, mia cara (renesans)
   4. Antonio Vivaldi- Koncert E- dur z cyklu „Cztery pory roku” część „Zima” (barok)

Podczas słuchania utworu uczniowie wykonują ilustrację do prezentowanego nagrania.

   1. Jerzy Fryderyk Haendel- Alleluja z oratorium „Mesjasz” (barok)
   2. Jan Sebastian Bach- Toccata d-moll (barok)
   3. Wolfgang Amadeusz Mozart- Serenada ,, Eine kleine Nachtmusik” (klasycyzm)
   4. Ludwig van Beethoven- Finał z IX symfonii d- moll (klasycyzm)
   5. Fryderyk Chpoin- Preludium e- moll (romantyzm)

Po wysłuchaniu nagrania uczniowie redagują zaproszenie na koncert Fryderyka Chopina, a następnie wybrane osoby je czytają.

   1. Giuseppe Verdi- Marsz triumfalny z opery „ Aida” (romantyzm)
   2. Maurycy Ravel- Bolero (XX w.)
   3. Maciej Zieliński- muzyka z filmu „ Kryminalni” (współczesność)
 1. Samodzielne rozpoznanie przez uczniów prezentowanych utworów / zapisanie rozpoznanych fragmentów muzycznych za pomocą liter A, C, D, F, itd. ../.

Po wysłuchaniu przykładów uczniowie podają prawidłową kolejność liter i odczytują otrzymane hasło – BACH.

 1. Podsumowanie zdobytych wiadomości.

 2. Pożegnanie

Ogniwo rezerwowe

Przeczytanie przez uczniów testu /aneks II/ i zaznaczenie właściwych odpowiedzi.

(…) Kiedy Agnes Jaoui (francuska aktorka) gra nauczycielkę śpiewu Lolity, nocą opuszcza dom antypatycznego pisarza egoisty, nastawia mu na cały regulator kasetę z pieśnią Schuberta „ Do Muzyki”. Można żałować, że tekst tej romantycznej pieśni, jednej z najpiękniejszych, nie jest tłumaczony. Stanowi on puentę filmu, wiąże jego wątki w całość, odsłania jakąś nieutraconą możliwość, tak samo za czasów udręczonego życiem Schuberta, jak i dziś.

Wiersz Franza von Schobera „ Du holde Kunst” brzmi mniej więcej tak: „ O święta sztuko, jak często w złych godzinach wyrywasz mnie z odmętów życia, rozgrzewasz serce, dajesz rozkosz, przenosisz w lepszy świat, sprowadzasz z nieba blysk lepszych czasów. Dzięki ci za to”.

Tadeusz Sobolewski, Noc z Schubertem. Recenzja z filmu „ Popatrz na mnie”

w; „ Gazeta Wyborcza” 21.10.2004

Zadanie 1.

Nauczycielka śpiewu nastawia pieśń;

 1. Roberta Schumanna c) Franza Schuberta
 2. Fryderyka Chopina d) Johannesa Brahmsa

Zadanie 2.

Tekst pieśni „ Do Muzyki” napisał

a)Friedrich Schiller c) Ernest Theodor Amadeus Hoffmann

b) Franz von Schober d) Johann Wolfgang Goethe

ANEKS I

 • fragmenty literatury muzycznej poszczególnych epok:

– Wincenty z Kielczy- Gaude, mater Polonia (średniowiecze)

– Wacław z Szamotuł – Już się zmierzcha (renesans)

– Orlando di Lasso- Matona, mia cara (renesans)

– Antonio Vivaldi- Koncert E-dur z cyklu „ Cztery pory roku” część „Zima” (barok)

– Jerzy Fryderyk Haendel – Alleluja z oratorium „ Mesjasz” (barok)

– Jan Sebastian Bach- Toccata d-moll (barok)

– Wolfgang Amadeusz Mozart- Serenada „Eine kleine Nachtmusik” (klasycyzm)

– Ludwig van Beethoven-Finał z IX symfonii d- moll (klasycyzm)

-Fryderyka Chopina- Preludium e- moll (romantyzm)

-Giuseppe Verdiego – Marsz triumfalny z opery „ Aida” (romantyzm)

-Maurycy Ravel- „Bolero” ( XX w.)

-Maciej Zieliński- muzyka z filmu „ Kryminalni (współczesność)

ANEKS II

(…) Kiedy Agnes Jaoui (francuska aktorka) gra nauczycielkę śpiewu Lolity, nocą opuszcza dom antypatycznego pisarza egoisty, nastawia mu na cały regulator kasetę z pieśnią Schuberta „ Do Muzyki”. Można żałować, że tekst tej romantycznej pieśni, jednej z najpiękniejszych, nie jest tłumaczony. Stanowi on puentę filmu, wiąże jego wątki w całość, odsłania jakąś nieutraconą możliwość, tak samo za czasów udręczonego życiem Schuberta, jak i dziś.

Wiersz Franza von Schobera „ Du holde Kunst” brzmi mniej więcej tak: „ O święta sztuko, jak często w złych godzinach wyrywasz mnie z odmętów życia, rozgrzewasz serce, dajesz rozkosz, przenosisz w lepszy świat, sprowadzasz z nieba blysk lepszych czasów. Dzięki ci za to”.

Tadeusz Sobolewski, Noc z Schubertem. Recenzja z filmu „ Popatrz na mnie”

w; „ Gazeta Wyborcza” 21.10.2004

Zadanie 1.

Nauczycielka śpiewu nastawia pieśń;

 1. Roberta Schumanna c) Franza Schuberta
 2. Fryderyka Chopina d) Johannesa Brahmsa

Zadanie 2.

Tekst pieśni „ Do Muzyki” napisał

a)Friedrich Schiller c) Ernest Theodor Amadeus Hoffmann

b) Franz von Schober d) Johann Wolfgang Goethe

SCENARIUSZ LEKCJI Z MUZYKI W KLASIE II– ej GIMNAZJUM

May 22, 2011

Nauczyciel: Marta Ligocka dn.7.11.2008

Temat: Narodziny operetki.

Czas: 1 jednostka lekcyjna

Cele operacyjne lekcji:

a) poznawcze:

Uczeń poznaje:

 • różnicę między operą, operetką i musicalem
 • wydarzenia związane średniowiecznych powstaniem pierwszych operetek i musicali
 • tytuły najbardziej znanych operetek i musicali
 • nazwiska ich autorów
 • nazwisko „Króla walca” i jego najbardziej popularne utwory
 • literaturę muzyczną:

– L. Bernstein – „West Side Story”

– J. Offerlbach – „Życie paryskie”

– J. Strauss – Walc „Wiedeńska krew”

b) kształcące:

 • kształcenie pamięci i wyobraźni muzycznej
 • kształcenie percepcji i przeżyć muzycznych

c) wychowawcze:

 • współpraca uczniów w grupie z nauczycielem
 • wdrażanie dyscypliny i dokładności
 • uczenie odpowiedzialności

Formy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Metody:

 • ekspozycji

Środki dydaktyczne:

 1. konwencjonalna:
 • Podręcznik – Narodziny operetki [s. 145-146], słowniczek [s. 227]

b) techniczne: odtwarzacz i płyta CD

Przebieg lekcji:

 1. Przywitanie
 2. Sprawdzenie listy obecności.
 3. Podanie tematu lekcji przez nauczyciela.
 4. Przypomnienie definicji – opera /słowniczek/.

 5. Przeczytanie przez ucznia pierwszego akapitu tekstu, dotyczącego powstania operetki.

 6. Wysłuchanie utworu „Króla walców” Jana Straussa „Wiedeńska krew”

Po wysłuchaniu utworu uczniowie rozpoznają kompozytora.

 1. Wymienienie innych znanych walców tego kompozytora.
 2. Wspólne ustalenie definicji operetki, którą uczniowie zapisują w zeszycie.
 3. Wyszukanie przez uczniów w podręczniku tytułów sławnych operetek i nazwisk ich twórców.
 4. Wysłuchanie fragmentu opery J. Offenbacha „Życie paryskie”.
 5. Wyszukanie przez uczniów w podręczniku tytułów musicali i ich twórców.
 6. Wysłuchanie fragmentu musicalu „West Side Story” L. Bernsteina.
 7. Podsumowanie lekcji.
 8. Pożegnanie.